activiteiten


14.11.2017 Vandaag werd de Arbeidsmarktagenda Cultuur gepresenteerd. Een concrete agenda ter verbetering van de inkomenspositie van auteurs, artiesten en andere werkenden in de cultuur. Platform Makers wordt in het vervolgtraject aangewezen als aanjager van punt 2.3.1. Intensiveer monitoring naleving auteursrechtelijke bepalingen en als lid van de Federatie Auteursrechtbelangen van punt 2.3.3. Ontwikkel strategie voor exploitatie van internationaal online intellectueel eigendom

07.02.2017 Platform Makers nu tevens woordvoerder op breder cultuurbeleid richting het Ministerie van OC&W.

04.10.2016 Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten kunnen vanaf 1 oktober geschillen, waar zij onderling niet uitkomen, voorleggen aan de door de wetgever aangewezen Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. Het gaat om problemen over de toepassing van de nieuwe wet Auteurscontractenrecht en de uitleg van de overeenkomst die partijen gesloten hebben om het werk van de maker te exploiteren. Die meningsverschillen kunnen gaan over de billijkheid van het honorarium, gewenste beëindiging vanwege onvoldoende exploitatieresultaten of aanpassing van voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de exploitatieovereenkomst. Voor makers is het onder omstandigheden mogelijk om via een gemachtigde, zoals de Ntb, anoniem te blijven. Aan de behandeling van het geschil zijn geen kosten verbonden voor partijen, behalve klachtengeld en registratiekosten voor exploitanten (in beide gevallen 150 euro). Het is ook niet nodig om een advocaat in te huren. Het klachtengeld wordt vergoed door de andere partij indien de indiener van het geschil in het gelijk wordt gesteld. De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is tot stand gekomen in overleg met Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie en met steun van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nieuwe commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB). Erwin Angad-Gaur, voorzitter Platform Makers: “Dit is uiteraard een belangrijke stap. De geschillencommissie zal gaan bepalen of de nieuwe wet, die bedoeld is om de positie van auteurs en artiesten te verbeteren, werkelijk zal gaan werken. Wij hopen dat de commissie een serieus verschil zal kunnen maken in de beroepspraktijk.”

01.07.2015 Na een lang wetgevingstraject is vandaag het Auteurscontractenrecht van kracht geworden. De nieuwe wettelijke bescherming is geldig voor contracten die vanaf de inwerkingtreding van de wet worden afgesloten. Platform Makers dankt alle partijen die aan deze belangrijke wetswijziging hebben meegewerkt en zal zich sterk blijven maken voor verdere verbeteringen van de positie van auteurs en artiesten, onder meer tijdens de evaluaties van de nieuwe wet, 2,5 en 5 jaar na inwerkingtreding.

30.06.2015 Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht na plenaire behandeling (zonder verdere stemming) aangenomen. In beginsel wordt in de loop van vandaag publicatie in het Staatsblad verwacht, zodat de nieuwe wettelijke bepalingen per 1 juli (morgen) in werking zullen treden. Erwin Angad-Gaur (voorzitter Platform Makers) in een eerste reactie: "Dit is geweldig nieuws uiteraard. We hebben niet alles gekregen wat wij wilden, maar essentieel is dat een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten nu eindelijk ook in Nederland vastligt. Over 5 jaar vindt een evaluatie van de nieuwe wet en de werking ervan plaats, met een tussenevaluatie na 2,5 jaar. Er is dus genoeg te doen, maar vandaag is toch wel een mijlpaal te noemen."

17.06.2015 Platform Makers en PAM (Portal Audiovisuele Makers) roepen de fracties van de Eerste Kamer op invoering van het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht per 1 juli mogelijk te maken. Na de beantwoording van de (eerste) schriftelijke ronde van de Eerste Kamer door het kabinet is invoering van de nieuwe wettelijke bescherming slechts mogelijk indien de Eerste Kamer voor het Kamerreces tot stemming overgaat. Mede gezien de door voormalig Staatssecretaris Teeven toegezegde evaluatie na vijf jaar (en tussenevaluatie na tweeeneenhalf jaar) doen Platform Makers en PAM een beroep op de Eerste Kamer de wettelijke basis voor betere bescherming van makers tegen eenzijdige wurgcontracten per 1 juli mogelijk te maken. Dinsdag besloot de Eerste Kamer tot een tweede schriftelijke ronde. Wij verzoeken de fracties met klem hiervan in het belang van rechtszekerheid en meer evenwicht in de sector af te zien en mee te werken aan spoedige invoering. pdf

29.05.2015 De creatieve industrie - waaronder de NVJ, Platform Makers en Kunsten’92 - organiseren op dinsdag 2 juni in Nieuwspoort Den Haag een hoorzitting over de zelfstandigenaftrek. Fractiespecialisten van de PvdA, VVD, D’66 en vertegenwoordigers van bonden en werkgevers krijgen ieder 10 minuten de tijd om hun standpunt over de zelfstandigenaftrek kenbaar te maken. Daarna volgt een debat met de sprekers en ZZP’ers. Deelnemen is gratis mogelijk via vereniging@nvj.nl onder vermelding van ‘Hoorzitting’. Dit kan tot 1 juni. Aansluitend (vanaf 18.00 uur) is er een borrel (voor eigen rekening). ZZP’ers worden nadrukkelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn en deel te nemen aan het debat.

06.03.2015 De Creatieve Industrie (o.a. Makersplatform, Kunsten’92, Platform Makers, FNV Mooi) lanceert vandaag - vrijdag 6 maart - de campagne ‘Handen af van de zelfstandigenaftrek’. Inzet van de campagne is behoud van de zelfstandigenaftrek die sinds het aantreden van Rutte I permanent onder druk staat. De campagne start met de lancering van de petitie ‘Handen af van de zelfstandigenaftrek' en de oproep aan alle zzp’ers om deze te onder-tekenen. pdf

13.02.2015 Gisteravond is het Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht door de Tweede Kamer aangenomen, met 148 stemmen voor, 1 tegen (R. van Vliet, ex PVV) en 1 niet aanwezig (H. Krol van 50+). Eveneens zijn de twee moties van SP en de motie van D66 aangenomen. Het wetsvoorstel is daarmee klaar voor behandeling in de Eerste Kamer.

12.02.2015 Dinsdag 10 februari werd het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht behandeld in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel, een wettelijke bescherming tegen wurgcontracten, bevat een groot aantal belangrijke maatregelen die auteurs en artiesten beter moeten beschermen tegen de marktmacht van (grote) exploitanten.

13.01.2015 Vanmiddag werd de petitie “Mensen die Maken wil je niet Breken”, een petitie van auteurs en artiesten voor een beter en eerlijker auteursrecht, aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie. De petitie, ondertekend door ruim 11.000 professionele auteurs en artiesten, onder wie Waldemar Torenstra, Jan Boerstoel, Frans Bauer, Saskia Noort en vele anderen werd aangeboden door Hanco Kolk (striptekenaar), Bob Fosko (zanger en acteur) en het dagelijks bestuur van het Platform Makers. pdf

28.11.2014 De Tweede Kamer heeft de behandeling van de Wet auteurscontractenrecht verplaatst van week 51 van 2014 naar week 4 van 2015 (20, 21 of 22 januari). Gezien het drukke vergaderschema en de vele nog liggende dit jaar af te handelen onderwerpen was dit uitstel ten dele verwacht, maar nu formeel bevestigd.

11.11.2014 Onder de slogan: "Mensen die maken wil je niet breken - De auteurswet moet beter" is Platform Makers vandaag een campagne gestart om aandacht te vragen voor het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht dat nu in de Tweede Kamer ligt. Teken de petitie op petities.nl

11.11.2014 De Tweede Kamerleden hebben deze week de publicatie "Makers aan het Woord" ontvangen, een verzameling van ervaringen van makers in alle disciplines over hun marktpositie en beroepspraktijk, met een oproep nu snel wettelijke maatregelen te treffen. De publicatie is uiteraard ook hier te downloaden

13.06.2014 "Platform Makers heeft 10 april jl. kennis genomen van het arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak ACI Adam BV cs versus Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT), alsmede van de brief van het kabinet aan uw Kamer van 17 april jl. Hoewel Platform Makers de effectiviteit en wenselijkheid van een downloadverbod betwijfelt, is het gevolg van dit arrest dat downloaden uit illegale bron in Nederland een onrechtmatige daad is. Vast staat na het arrest dat alleen middels aanpassing van de Europese Richtlijn verandering in deze situatie te brengen is. Het kabinet schrijft in haar brief geen aanleiding of noodzaak te zien om naar aanleiding van het arrest de Nederlandse wet aan te passen. Het kabinet is derhalve naar wij begrijpen niet van plan downloaden uit illegale bron expliciet strafrechtelijk te verbieden, noch wil het kabinet de thuiskopie exceptie in de Auteurswet wijzigen. Wij zijn blij met deze keuzes van het kabinet en verzoeken de Tweede Kamer deze beleidslijn te steunen."

10.04.2014 Platform Makers is, met name ten behoeve van alle bij de leden van het Platform aangesloten scenaristen, uitvoerend kunstenaars en regisseurs, verheugd te constateren dat het Ministerie bereid is geweest de bezwaren in het veld tegen het voorgestelde artikel 45d in het huidige wetsvoorstel om te zetten in een (concept) wijzigingsvoorstel dat recht doet aan de zienswijze van betrokken marktpartijen. Over het voorstel tot schrappen van de uitzondering voor muziekauteurs heeft het Platform Makers echter grote zorg.

04.03.2014 Platform Makers voorzitter Erwin Angad-Gaur in Sena Performers Magazine 1, 2014 over The Contentmap. "De presentatie van The Contentmap mag als een bevestiging van het nut van de Federatie [Auteursrechtbelangen] beschouwd worden. Natuurlijk is het nuttig dat wij de afgelopen jaren binnen Federatieverband regulier overleg binnen de hele sector hebben, waardoor er ook meer begrip ontstaat voor wederzijdse standpunten. En ook dat wij in Federatieverband regelmatig overleg voeren met de drie meest betrokken ministeries, OC&W, EZ en Veiligheid & Justitie. Maar nog nuttiger is dat het gezamenlijke overleg leidt tot gezamenlijk beleid in het belang van de hele sector. Er zijn veel verschillen tussen de belangen van producenten en auteurs en artiesten, en ook rechtenorganisaties hebben weer hun eigen belangen, maar dat moet het gezamenlijk belang niet overschaduwen. Zeker nu het auteurs- en naburig recht publiek en politiek zwaar onder druk staan. Er vindt bijvoorbeeld overleg plaats over wetgeving en lobby, maar ook educatie en communicatie is een belangrijk gedeeld onderwerp. We kunnen ons niet veroorloven onderwijs en nieuwe initiatieven louter aan de overheid en aan de markt over te laten. Daarin is dit een eerste positieve grote stap." pdf

01.03.2014 Opiniestuk van Platform Makers voorzitter Erwin Angad-Gaur

04.10.2013 De termijn om je ervaringen te delen over het onderhandelen over auteursrechten is verlengd tot 20 oktober. Zie het bericht hierover van 20 september 2013. Download het formulier en stuur het alsnog op! pdf

20.09.2013 Help mee, en deel je ervaring met het onderhandelen over auteurs- en naburige rechten. Het Platform Makers heeft via de aangesloten organisaties een oproep verspreid onder de leden en achterban: Auteursrecht is ingewikkeld, maar heeft voor de mensen die er dagelijks mee te maken hebben vaak een grote impact. Daarom willen wij onze leden en achterban oproepen om hun persoonlijke ervaringen te delen en daarmee de problematiek een gezicht te geven. De reacties zullen worden verzameld en (met jouw toestemming) onder andere worden gepubliceerd op de website van Platform Makers (http://platformmakers.nl/waarom/). Alle bruikbare reacties worden gebundeld en gebruikt om de wetgever en de politiek ervan te overtuigen dat de Auteurswet moet worden aangepast. Download het invulformulier, beschrijf daarop jouw meest illustrerende voorbeeld waaruit je slechte onderhandelingspositie blijkt (voor wat betreft het onderhandelen over rechten) en stuur dit zo snel mogelijk weer terug. Wanneer we jouw reactie ook op de website willen plaatsen, nemen we nog even apart contact op. Stuur het ingevulde formulier uiterlijk 7 oktober 2013 terug naar jouw contactpersoon bij de organisatie waarbij je bent aangesloten, of naar anouk@platformmakers.nl. pdf

30.05.2013 Platform Makers heeft besloten bij de rechter het besluit aan te vechten dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit vorig jaar nam om onderzoek naar de klacht van Platform Makers over de contractpraktijk van de publieke omroep geen prioriteit te geven. Naar de mening van Platform Makers misbruikt de omroep haar economische macht in de omgang met componisten en tekstdichters.

22.05.2013 Vandaag verscheen de Nota naar aanleiding van het verslag Auteurscontractenrecht (beantwoording schriftelijke ronde Tweede Kamer) van staatssecretaris Teeven.

18.10.2012 Platform Makers steunt van harte de doelstellingen van het Richtlijnvoorstel. De uitwerking van deze doelstellingen roept echter vragen op; met name de keuze om niet, zoals in Nederland, voor overheidstoezicht te kiezen, maar te vertrouwen op marktwerking beschouwen wij als een ongelukkige. Daarnaast menen wij dat aan de belangrijke doelstelling het multiterritoriaal licentiëren te vergemakkelijken (H III van de Richtlijn) onvoldoende wordt tegemoet gekomen, nu de Commissie zich hierbij blijft beperken tot het muziekauteursrecht en ook daar blijft vasthouden aan een concurrentiemodel.

20.06.2012 Dinsdag 19 juni werd het langverwachte wetsvoorstel Auteurscontractenrecht gepubliceerd. Dat mag een belangrijke en positieve stap genoemd worden: het traject naar een daadwerkelijk wetsvoorstel is lang geweest. Het wetsvoorstel bevat voor auteurs en artiesten grote, maar vooral al jaren noodzakelijke verbeteringen, maar kan (en moet) op belangrijke punten helderder en ambitieuzer. De eerste belangrijke stap is gezet, maar in de komende maanden zullen nog fundamentele stappen moeten volgen. Platform Makers gaf een eerste reactie op Boek9.nl en IEForum.

20.06.2012 Dinsdag 19 juni werd het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht aan de Tweede Kamer verzonden. Hoewel het wetsvoorstel niet zo ver gaat als het eerdere 'consultatiedocument' van het kabinet Balkenende IV bevat het belangrijke verbeteringen voor auteurs en artiesten. Het wetsvoorstel bevat onder meer het recht tot het opzeggen van een contract bij non-usus (d.w.z. in het geval de producent niet langer exploiteert), een bestsellersbepaling (dat recht geeft op een aanvullende vergoeding bij overwacht grote succesen); de mogelijkheid voor vakbonden en beroepsorganisaties om collectief over minimumvergoedingen te onderhandelen; een laagdrempelige geschillencommissie en een proportionele vergoeding voor de belangrijkste filmmakers. Platform Makers heeft namens haar leden lang gepleit voor dit belangrijke wetsvoorstel. Er zijn kritiekpunten op het voorstel te geven, zoals: - een goede prikkel aan exploitanten en producenten om daadwerkelijk tot collectieve onderhandelingen te komen ontbreekt; - er is geen goede reden waarom periodieke opzegbaarheid van een auteursrechtelijke overdracht is geschrapt: zelfs in Amerika (de belangrijkste muziekmarkt) hebben muziekauteurs inmiddels het recht na 35 jaar hun rechten terug te eisen. Deze en andere punten zullen wij de komende periode nadrukkelijk bij de politiek onder de aandacht brengen. Voor nu zijn wij echter zeer verheugd dat vermoedelijk daadwerkelijk iets gedaan zal gaan worden aan een betere positie voor auteurs en artiesten. Behandeling van het wetsvoorstel zal vermoedelijk pas eind van het jaar (in de nieuwe Tweede Kamer) plaatsvinden.

09.05.2012 De NMa heeft besloten onderzoek naar de klacht van Platform Makers tegen de publieke omroep geen prioriteit te geven. Platform Makers zal tegen dit besluit bewaar aantekenen. Een belangrijk deel van de argumentatie is dat de NMa onvoldoende reden ziet te veronderstellen dat de gedragingen van de omroep in het nadeel van de consument uitpakken (in kwaliteit of prijs van het aan de cosument gebodene). Platform Makers vind dit een bizar standpunt: het belang bij opdrachtmuziek creeert een prikkel bij de omroep om financiele afwegingen in de programmering voorrang te verlenen boven andere, legitieme overwegingen en leidt tot verschraling en kwaliteitsverlaging van het muziekaanbod op de (publieke) omroep. Tot slot merkt Platform Makers op dat de NMa actief beroepsorganisaties en vakbonden verbiedt prijsafspraken te maken met opdrachtgevers of zelfs maar adviestarieven te publiceren. De omroepen worden op die wijze door de NMa beschermd tegen kleine auteurs (die verboden wordt gezamenlijk een front te vormen), maar de auteurs worden andersom niet tegen een mogelijk inkoopkartel beschermd en mogen gedwongen worden tot het tekenen van wurgcontracten. Lees hier het besluit van de NMa. pdf

18.01.2012 Vandaag werd de derde nota van wijziging van het Wetsvoorstel Toezicht Collectief Beheersorganisaties openbaar gemaakt. Aanvulling op het liggende wetsvoorstel is met name een wettelijke maximering van salarissen bij CBO's. Verbreding en versterking van het overheidstoezicht kan naar de mening van Platform Makers van groot belang zijn voor de maatschappelijke legitimatie van het, voor auteurs en artiesten zo belangrijke, Nederlandse collectief beheer. Het stellen van normeringen voor de salarissen bij CBO’s en het invoeren van regels betreffende inspraak en transparantie zijn daarbij van groot belang. Het College van Toezicht dient te worden voorzien van handvatten om eventuele misstanden, mochten die zich voordoen, adequaat te kunnen aanpakken. Wel benadrukken wij dat de meeste CBO’s in Nederland reeds aan deze redelijke normen voldoen.

12.01.2012 Tijdens de Noorderslag Seminars in Groningen (de jaarlijkse conferentie voor professionals in de muziekindustrie), die donderdag 12 januari van start gaan, zal vrijdag 13 januari over diverse aspecten van het auteursrecht worden gedebateerd door Erwin Angad-Gaur (voorzitter van Platform Makers), André de Raaff (een van de grootste onafhankelijke muziekuitgevers ter wereld), Christiaan Alberdingk Thijm (auteursrechten advocaat en auteur) en Paul Solleveld (directeur NVPI). De discussie valt uiteen in twee delen: een debat over het auteurscontractenrecht en een panel over de plannen voor een downloadverbod, de thuiskopieregeling en de uitspraak in de BREIN-procedure van de Rechtbank Den Haag. Voorzitter van de paneldiscussie is Hans Kosterman (jurist, auteur en vice-voorzitter van Buma/Stemra).

12.01.2012 De rechtbank Den Haag besloot in een procedure van Stichting BREIN tegen internetproviders Ziggo en XS4all dat toegang tot het al eerder door de rechter illegaal verklaarde The Pirate Bay moet worden geblokkeerd. XS4all liet inmiddels weten tegen de uitspraak in hoger beroep te zullen gaan.

11.11.2011 30 november vergadert de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie over de beleidsvoornemens van het kabinet betreffende het auteursrecht. Een belangrijk politiek overleg, met name voor de toekomst van de thuiskopieregeling. Het Platform Makers benadrukt het belang van behoud van de regeling voor zowel auteurs en artiesten als voor consumenten. Daarnaast vraagt het Platform bij deze gelegenheid aandacht voor een verbetering van het volgrecht voor beeldend kunstenaars; de enige groep makers die naar verhouding weinig zal profiteren van het komende auteurscontractenrecht.

11.11.2011 De nieuwe inkoopvoorwaarden die Malmberg onlangs aan haar freelancers heeft verstuurd, bevatten zeer eenzijdige en onredelijke bepalingen. Zo moeten o.a. alle rechten worden overgedragen, kan de maker het werk zelf niet meer gebruiken, wordt het volledige risico via garanties, vrijwaringen en onbeperkte aansprakelijkheid bij de maker gelegd, en mag Malmberg het werk zelf gebruiken en in licentie geven zonder dat daar passende vergoedingen tegenover staan. Nog niet eerder in inkoopvoorwaarden gezien zijn de bepalingen waarin ook de (aanspraken uit de) collectieve rechten moeten worden overgedragen aan de uitgever, zonodig door verrekening met het maakhonorarium. In theorie kan dat dus betekenen dat je moet betalen om te mogen werken voor Malmberg! De beroepsorganisaties van betrokken makers hebben, ondersteund door de CBO's en het Platform Makers, Malmberg benaderd voor overleg om de voorwaarden in deze vorm van tafel te krijgen. De brief is hier te downloaden. Aan de makers is het advies gegeven om de voorwaarden niet zonder meer te accepteren en contact op te nemen met de betrokken beroepsorganisatie. pdf

12.09.2011 Na jaren politiek touwtrekken is eindelijk besloten tot verlenging van de beschermingsduur van het Naburig Recht voor musici. Het Naburig Recht geeft uitvoerend kunstenaars (musici, dansers en acteurs) en producenten recht op een vergoeding bij het gebruik van opnamen en geeft hen zeggenschap over het gebruik er van. Zoals de auteurswet auteurs beschermd, beschermd de Wet op de Naburige Rechten (WNR) de uitvoerend kunstenaar en de producent. Een belangrijk verschil is de duur van die bescherming: de auteurswet biedt bescherming tot 70 jaar na de dood van de langst levende maker. De WNR beschermd een werk slechts tot 50 jaar na eerste openbaarmaking. Dat wil zeggen dat een muzikant of acteur die vroeg in zijn carriere al opnamen heeft gemaakt nog tijdens zijn leven alle controlle op het gebruik van dat werk (en alle recht op vergoedingen daarvoor) kan verliezen. Een meerderheid van Europa was al voorstander van een verlenging tot 70 jaar voor muziekwerken; tot op heden bestond in de Raad van Ministers echter een zgn. "blocking minority", die de laatste maanden werd opgeheven doordat enkele landen van mening zijn veranderd. Helaas stemde de Nederlandse delegatie bij de stemming opnieuw tegen; een kleine smet op deze, verder ook voor Nederlandse musici positieve, beslissing. Nu Europa besluit tot de duurverlenging zal tevens een fonds voor oudere sessiemusici worden opgericht (bestaande uit 20% van de inkomsten van producenten) en zal een onderzoek worden gestart of ook voor audiovisuele werken een verlenging van de beschermingsduur noodzakelijk is.

08.07.2011 De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel auteurscontractenrecht van staatssecrataris Teeven. Het Platform Makers is zeer verheugd dat het wetgevingstraject ten behoeve van de zo noodzakelijke verbetering van de positie van auteurs en artiesten met spoed wordt voortgezet. Wel blijft het Platform bij het commentaar dat het namens de aangesloten leden in de consultatieperiode op het eerste ontwerp wetsvoorstel gaf. Daarnaast is op dit moment (nu de daadwerkelijke concept wettekst nog niet bekend is) moeilijk in te schatten of, waar staatssecrataris Teeven eerder liet weten het uitgangspunt van een niet-overdraagbaar auteursrecht los te laten, het kabinet in het wetsvoorstel daadwerkelijk de fundamentele keuzes maakt die noodzakelijk zijn. Nieuw in het wetsvoorstel zijn volgens het persbericht van het ministerie de mogelijkheid voor beroepsorganisaties om collectieve procedures te voeren en een regeling waardoor de belangrijkste makers van een filmwerk het recht krijgen op een proportionele vergoeding als zij hun rechten overdragen aan de producent van het filmwerk.

19.05.2011 Het Platform Makers maakt zich naar aanleiding van uitspraken van staatssecretaris Fred Teeven in de Eerste Kamer grote zorgen over het wetgevingstraject auteurscontractenrecht en de positie van auteurs en artiesten in Nederland.

14.05.2011 Het Platform Makers heeft namens de bij haar leden aangesloten muziekauteurs (componisten en tekstschrijvers) een klacht tegen de publieke omroep ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Componisten en tekstschrijvers die in opdracht van de publieke omroep liedjes, tunes of jingles schrijven, worden de afgelopen jaren steeds vaker verplicht eenderde van hun auteursrecht (het muziekuitgave-deel) weg te tekenen. De omroep maakt daarbij gebruik van muziekuitgeverij Crossmex (voorheen Crossmedia). Het is bovendien bij de publieke omroep steeds gebruikelijker geworden dat componisten gedwongen worden een zogenaamd ‘kick-back’-contract te accepteren. Hierdoor moet men bovenop het uitgavedeel een substantieel gedeelte van het auteursdeel van BUMA-inkomsten aan de uitgeverij (en zo de omroep zelf) terug betalen. Dit percentage kan oplopen tot 80% van het auteursrecht. Opvallend in de Crossmex-contracten is daarnaast dat vaak niet alleen het auteursrecht, maar ook het naburig recht, indien van toepassing, moet worden overgedragen. Dit is uiterst ongebruikelijk in muziekuitgavecontracten; mede omdat een muziekuitgever traditioneel (en bij ons weten nog steeds gebruikelijk) muziekauteursrechten (en geen naburige rechten) exploiteert. Naar aanleiding van diverse kamervragen liet het nieuwe kabinet op verschillende momenten weten deze gang van zaken “onwenselijk” te vinden, maar er niet tegen te kunnen optreden. Of de publieke omroep misbruik maakt van haar machtspositie is volgens de minister aan de NMa om te bepalen. Het Platform Makers, het samenwerkingsverband van beroepsorganisaties en vakbonden voor auteurs en uitvoerend kunstenaars, diende daarom deze week een klacht tegen de publieke omroep in bij de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit). Dat de publieke omroepen een machtspositie hebben staat vast: de NPO beslaat een zeer groot gedeelte van de mediamarkt en is daarbinnen een zeer grote opdrachtgever. De omroepmarkt is uiteraard een deelmarkt van de totale markt voor muziek, maar heeft binnen de totale muziekmarkt een leidende rol. De publieke omroep verkeert immers als opdrachtgever in de uitzonderlijke positie dat zij in staat is zelf te bepalen hoeveel “airplay” een muziekwerk gedurende een bepaalde periode zal krijgen. Aangezien airplay voor de gehele Nederlandse muziekmarkt een grote bepalende factor is voor succes vergroot dit de al aanzienlijke machtspositie van de omroep. Door deze positie is de omroep in staat onredelijke leveringsvoorwaarden op te leggen. In het geval van muziekauteurs legt de publieke omroep veel verdergaande voorwaarden op dan in de muziekmarkt gebruikelijk zijn en als redelijk kunnen worden beschouwd.

01.02.2011

27.01.2011 De Volkskrant beschreef vandaag in het artikel “Radiobonzen betaald voor liedjes” hoe omroepen en zelfs omroepdirecteuren in persoon, liedjesschrijvers onder druk zetten om (een deel van) hun auteursrechten af te staan in ruil voor airplay. Een trieste praktijk, die al jarenlang om zich heengrijpt en steeds gebruikelijker is geworden. Niet alleen in de muziek, want ook fotografen, illustratoren, journalisten, acteurs, scenaristen, regisseurs, schrijvers en ontwerpers worden stelselmatig verplicht tegen schamele bedragen al hun rechten aan grote opdrachtgevers af te staan. (zie elders op deze site) In reactie op het artikel liet VVD-kamerlid Joost Taverne weten dat overdracht van auteursrechten aan omroepen strafbaar gesteld moet worden. Het Platform Makers verwelkomt dit initiatief dat goed aansluit bij de structuur van het concept wetsvoorstel auteurscontractenrecht en blijft bij regering en Tweede Kamer aandringen op spoedige behandeling van het wetsvoorstel.

18.01.2011 Maandag 17 januari vond op uitnodiging van het Ministerie van Justitie een rondetafel overleg plaats met belanghebbenden rond het auteurscontractenrecht. Namens auteurs en uitvoerend kunstenaars was het Platform Makers uitgenodigd, naast vertegenwoordigers van exploitanten en enkele onafhankelijke experts. Het Ministerie heeft laten weten te streven naar een definitief wetsvoorstel dat volgens de huidige planning voor de zomer voor advies naar de Raad van State zal worden gestuurd. In dat stadium zal de inhoud van het voorstel echter nog geheim zijn. Het Platform Makers voert dezer dagen gesprekken met diverse Kamerfracties om aan te dringen op tempo in het lange wetgevingstraject, dat voor auteurs en uitvoerenden van zeer groot belang is.

24.12.2010 De Nederlandse Publieke Omroep heeft aangekondigd voortaan de aftiteling bij televisie programma's van de publieke omroepen af te schaffen. Een aantal beroeps- en belangenorganisaties van televisiemakers heeft per brief bezwaar gemaakt. Het Platform Makers heeft ter ondersteuning van dit bezwaar ook een brief aan de NPO gestuurd.

20.12.2010 De Commissie Auteursrecht, een belangrijk adviesorgaan voor het Ministerie, heeft op 14 oktober jl. haar commentaar geleverd op het voorontwerp auteurscontractenrecht (http://www.internetconsultatie.nl/auteurscontractenrecht/reacties). In dit advies gaat de Commissie naar de mening van het Platform Makers aan een aantal belangrijke zaken voorbij. Reden voor het Platform om een reactie aan de Minister te sturen. pdf

01.10.2010 Op 30 september heeft het Platform Makers haar reactie naar het Ministerie van Justitie gestuurd op het voorontwerp Auteurscontractenrecht. In haar reactie spreekt het Platform haar waardering uit voor het voorontwerp. Het Platform is zeer verheugd met de voorstellen die het ministerie heeft gedaan om de onderhandelingspositie van de individuele maker ten opzichte van zijn exploitant of opdrachtgever te versterken. Alle reacties op het voorontwerp waarvan de inzender toestemming voor publicatie heeft gegeven, worden gepubliceerd op http://www.internetconsultatie.nl/auteurscontractenrecht/reacties. De reactie van Platform kunt ook hier downloaden. pdf

22.09.2010 Het Platform Makers is verder gegroeid met de aansluiting van Tekstnet, de vereniging van tekstschrijvers, en de BNS, de Beroepsorganisatie Nederlandse Stripmakers. Daarmee telt het Platform inmiddels 17 aangesloten organisaties van makers.

31.08.2010 Interview met prof. mr. Bernt Hugenholtz over het voorontwerp Auteurscontractenrecht.

27.07.2010 Consultatietermijn voor voorontwerp Auteurscontractenrecht verlengd. De consultatietermijn waarbinnen belanghebbenden kunnen reageren op het voorontwerp van het Auteurscontractenrecht is met een maand verlengd tot 30 september 2010. Het Platform had er bij het Ministerie van Justitie op aangedrongen de termijn niet te verlengen, maar het Ministerie heeft dat, gelet op vakantieperiode, nu toch gedaan. Aan de gezamenlijke reactie van alle bij het Platform aangesloten organisaties wordt hard gewerkt. Deze zal gepubliceerd worden zodra de consultatieperiode is verstreken.

20.07.2010 En weer heeft een vereniging van makers zich aangesloten bij het Platform: Samen1Stem, de vakvereniging voor iedereen die freelance werkzaam is in de nasynchronisatie of andere vormen van stemwerk, in alle disciplines. Acteurs, vertalers, regisseurs en technici.

06.07.2010 Reactie voorontwerp Auteurscontractenrecht in de maak. Het voorontwerp Auteurscontractenrecht is in juni door het Ministerie van Justitie in consultatie gegeven, wat betekent dat alle belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen reageren. Het Platform Makers bereidt in samenspraak met alle aangesloten organisaties een gezamenlijke reactie voor op het voorontwerp. De organisaties zullen waar nodig individueel reageren voorzover het onderwerpen betreft die specifiek voor hun eigen achterban van belang zijn. De consultatietermijn sluit 31 augustus 2010. De gezamenlijke reactie zal daarna ook op deze website geplaatst worden.

21.06.2010 Het Platform Makers verwelkomt de Unie van Componisten (componisten en improviserende musici) en de BCMM (beroepsorganisatie voor multimedia componisten). Hiermee zijn in totaal 13 organisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars bij het platform aangesloten.

14.12.2009 (zie persberichten)